Missie & visie

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Met het lokaal woonbeleid wordt er ingezet op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 
  4. Het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving betreffende woonbeleid
  5. Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid
  6. Het aanbieden van sociaal en technisch advies op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds
  7. Het voorbereiden van gemeentelijke reglementeringen op vlak van wonen 
Naar top